منبع:Website managerPishro Systemsasemangold.com4/20/2019 5:21:50 PMfaلابراتور تخصصی الماس و سنگ های رنگی 1396/11/09http://asemangold.com/fa/news/لابراتور-تخصصی-الماس-و-سنگ-های-رنگی1396/11/09آموزش گوهرشناسي مطابق با استانداردها1395/07/11http://asemangold.com/fa/news/تدوین-استانداردهاي-گوهرشناسي1395/07/11در شعبه تجریش مجتمع آموزشی صنعت جواهر آسمان کدام رشته ها تدریس میشود؟1395/04/05http://asemangold.com/fa/news/افتتاح-شعبه-دوم-مجتمع-آموزشی-آسمان-در-تجریش1395/04/05NDTرکورد تولید الماس مصنوعی تراش خورده 10 قیراطی را شکست1395/02/18http://asemangold.com/fa/news/شرکتndtرکورد-تولید-الماس-مصنوعی-تراش-خورده-بزرگتراز-10-قیراط-را-شکست1395/02/18کشف فاز جدیدی از کربن جهت تولید الماس1394/09/10http://asemangold.com/fa/news/کشف-فاز-جدیدی-از-کربن-جهت-تولید-الماس1394/09/10هشدار آزمایشگاه انیستیتو گوهرشناسی آمریکا GIA1394/09/04http://asemangold.com/fa/news/هشدار-آزمایشگاه-انیستیتو-گوهرشناسی-آمریکا-gia1394/09/04هشدار GIA دربارۀ تجارت الماس هایی که شناسنامۀ GIA آنها باطل شده و نا معتبر میباشد 1394/09/04http://asemangold.com/fa/news/هشدار-gia-دربارۀ-تجارت-الماس-هایی-که-شناسنامۀ-gia-آنها-باطل-شده-و-نا-معتبر-میباشد1394/09/04برگزاری مسابقه المپیاد جواهر سازی مرحله استانی در مجتمع صنعت جواهرآسمان1394/05/08http://asemangold.com/fa/news/برگزاری-مسابقه-المپیاد-جواهر-سازی-در-مجتمع-صنعت-جواهرآسمان1394/05/08برگزاری اردوی نهایی مسابقات بین المللی جواهرسازی برزیل در مجتمع صنعت جواهر آسمان 1394/04/17http://asemangold.com/fa/news/برگزاری-اردوی-نهایی-مسابقات-بین-المللی-جواهرسازی-برزیل-در-مجتمع-صنعت-جواهر-آسمان1394/04/17