تاریخ: ۱۳۹۵/۰۴/۰۵
نویسنده :  گروه گوهرشناسی اسمان

الماسهای مصنوعی

الماس مصنوعی”synthetic” یا آزمایشگاهی “lab-grown”چیست؟

الماس مصنوعی (همچنین بنام های مختلفی شناخته می شوند: ساخته شده آزمایشگاه’lab-created’  ، ساخته دست بشر’man-made’،تولید شده کارخانه ایmanufactured’    ‘رشد یافته در آزمایشگاه ‘lab-grown’یا الماس پرورشی’cultured diamond’ ) یک اصطلاح مورد استفاده برای توصیف کریستال های الماس تولید شده توسط یک فرآیند فنی ، در مقابل الماسهای کاملا طبیعی  تولید شده توسط فرآیندهای زمین شناسی. الماس مصنوعی کاملا دارای خواص فیزیکی و شیمیایی مشابه الماس طبیعی می باشند، با این تفاوت که آنها در یک آزمایشگاه رشد کرده اند.

                                                 

الماس مصنوعی، الماس های موسوم به اتمی  و شبه الماسimitation,simulant)  (نمی باشند ، زیرا خصوصیات فیزیکی و شیمیایی این دسته از سنگها با الماس متفاوت است.

در نوامبر 2014 ،HRD  آنتورپ ، گزارش جدید درجه بندی الماس را معرفی کرد ، خصوصا هدف کلی آن شرایط جدید مارکت بوجود آمده بود.
 نام رسمی آن ((گزارش درجه بندی الماس آزمایشگاهی)) یا’Lab-grown Diamond Grading Report’ نامگذاری شد.در این فصل هر دو واژه الماس آزمایشگاهی’lab-grown’ و مصنوعی ‘synthetic’ استفاده خواهد شد.
دو نوع الماس مشهور مصنوعی با کیفیت جواهر بقرار زیر می باشند  :
الماس های  مصنوعی ازنوعHPHT   (فشار بالا-  دمای بالا) یا ‘High Pressure High Temperature’
الماس های مصنوعی   CVD   (انباشت به روش تبخیر شیمیایی)یا ‘Chemical Vapour Deposition’