تاریخ: ۱۳۹۵/۰۵/۰۵
نویسنده :  گروه گوهرشناسی اسمان

فلورسنسی چیست؟

فلورسنسی چیست؟
فلورسنسی پدیده ای است که بموجب آن یک جسم هنگام انتشار نور ultraviolet ،اشعه قابل مشاهده ای را از خود منتشر می کند.

همچنین هنگامی که سنگ تحت تشعشع  اشعه X قرار بگیرد میتواند پدیده فلورسنسی اتفاق بیفتد حتی این پدیده تحت پرتو افکنی نور قابل مشاهد نیز امکان پذیر میباشد.
نور متصاعد شده از جسم بسته به ماهیت آن تقریبا میتواند هر رنگی باشد .
تعداد فراوانی از الماس ها ( و سایر سنگ های قیمتی) زمانی که در معرض نور ultraviolet قرار می گیرند از خوداین پدیده را نمایان می سازند. به طور میانگین %50 از سنگهای دارای این پدیده، فلورسنسی را به قدری واضح نمایش می دهند که به راحتی تحت شرایط بخصوص قابل مشاهده است. %10 به قدری قوی است که باعث ایجاد تغییر محسوس در رنگ سنگ میشود.
 منشاء فلورسنسی
تمامی اشعه های موجود همگی فرمی از انرژی هستند. زمانی که جسمی در معرض اشعه uv قرار می گیرد انرژی ممکن است توسط الکترون های جسم جذب شود وبه همین دلیل سطح تراز الکترونهای جسم بالاتر می رود.این موضوع باعث ایجاد نقصی درتراز الکترونی میشود که فقط با برگشت الکترون ها از مدار با انرژی بالاتر به مدار اولیه خود برطرف میشود.هنگام برگشت الکترونها به مدار اولیه خود انرژی دریافتی بصورت نور قابل مشاهده آزاد میگردد. منشاء فلورسنسی در الماس ها عمدتا در اثر وجود اتم نیتروژن (N) که به صورت گروهی و یا انفرادی حضور دارند، میباشد.