المپیاد جواهرسازی برزیل 2015

المپیاد جواهرسازی برزیل 2015 همراه با مهندس خانپور رییس سازمان فنی حرفه ای تهران
المپیاد جواهرسازی برزیل 2015
المپیاد جواهرسازی برزیل 2015
المپیاد جواهرسازی برزیل 2015
المپیاد جواهرسازی برزیل 2015
المپیاد جواهرسازی برزیل 2015
المپیاد جواهرسازی برزیل 2015
المپیاد جواهرسازی برزیل 2015
المپیاد جواهرسازی برزیل 2015
المپیاد جواهرسازی برزیل 2015
المپیاد جواهرسازی برزیل 2015