مسابقات المپیاد جواهرسازی

المپیاد جواهرسازی لایپزیک آلمان 2013
المپیاد جواهرسازی لندن2011
المپیاد جواهرسازی لایپزیک آلمان 2013
المپیاد جواهرسازی لایپزیک آلمان 2013
المپیاد جواهرسازی لایپزیک آلمان 2013
مراسم استقبال از نایب قهرمان المپیاد جواهرسازی لایپزیک آلمان 2013
المپیاد جواهرسازی لندن2011
المپیاد جواهرسازی لندن2011
المپیاد جواهرسازی لندن2011
المپیاد جواهرسازی لندن2011
المپیاد جواهرسازی لایپزیک آلمان 2013
قطعات ساخته شده مربوط به مسابقه نهایی انتخابی آلمان2013