تاریخ:۱۳۹۴/۰۵/۰۸

برگزاری مسابقه المپیاد جواهر سازی مرحله استانی در مجتمع صنعت جواهرآسمان

برگزاری مسابقه المپیاد جواهر سازی مرحله استانی در مجتمع صنعت جواهرآسمان
مسابقات جهانی المپیاد جواهرسازی یکی از مهمترین رخدادهای صنعت طلاوجواهر میباشدکه در ایران همگام با بقیه کشورهای جهان همه ساله مراحل مختلفی را طی میکند که نماینده ایران جهت مسابقات جهانی که هر دو سال یک باردریکی از کشورهای منتخب انجام میشود ،مشخص شود.هم اکنون نماینده ایران جهت مسابقات 2015 برزیل در مجتمع آموزشی آسمان مراحل نهایی اردو آمادگی خود را طی میکند تا هفته آینده که شروع مسابقات در کشور برزیل میباشدبتواندبا حداکثر توان خود مدال مسابقات را کسب کند.اما مسابقه ای که هم اکنون در جریان است مربوط به مراحل مقدماتی انتخاب نماینده ایران جهت مسابقات المپیاد 2017 کشور عمان میباشد.این رقابت روز پنجشنبه 8 مرداد در کارگاه آموزشی مجتمع صنعت جواهر آسمان با حضور پنج تن از هنرجویان برتر استان تهران در حال انجام میباشد.همچنین نمایندگان سازمان فنی حرفه ای به عنوان ناظر مسابقات و دو تن از داوران این حرفه در این محل حضور دارند.مدیریت مسابقات با آقای مهندس حسین ملکان مدیر مجتمع صنعت جواهر آسمان و داور بین المللی مسابقات المپیاد جواهر سازی میباشد