تاریخ:۱۳۹۴/۰۵/۰۲

گوهرتراشی

گوهرتراشی

 هیچ گوهری بدون تراش زیبا نخواهد بود و تراش مناسب زیبایی مضاعفی به سنگها میدهد،همچنین یکی از عوامل درخشش سنگهای شفاف تراش دقیق و محاسبه شده میباشد.

این دوره شامل دو ترم مجزا به شرح زیر می باشد:
1) گوهر تراشی سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی (تراش دامله) شامل:
آشنایی با دستگاه های برش سنگ و کاربرد انواع تیغه های برش کاری
قواعد تراش دامله و نحوه کار با دستگا ه های تراش سنگ
شناخت کریستالوگرافی سنگ و نحوه طراحی وآماده سازی سنگ جهت برش
نحوه ایجاد فرم دامله در سنگ و آموزش پولیش کاری 
آموزش قواعد ترمیم سنگ
2) گوهر تراشی سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی (تراش زاویه اي) شامل :
آشنایی با انواع تراش های زاویه ای یا پخ دار( faceted)
آشنایی با استانداردهای تراش زاویه اي
نحوه کار با دستگاه و ابزار تراش زاویه ای و نحوه برش سنگ هاي قیمتی و بلورها
نحوه ایجاد زاویه و اشکال مختلف
اصول پولیش کاری سنگ های قیمتی و آشنایی با ابزار آن